ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

” มีความรู้  คู่คุณธรรม พัฒนาสังคม “

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ดำเนินชีวิตภายใต้หลักการอิสลาม แลปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

พันธกิจ

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามัญควบคู่ศาสนา
   พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
   พัฒนาระบบบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วม
   สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ชุมชน และผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  พัฒนาบุคลากรให้เป็นต้นแบบสู่มาตรฐานวิชาชีพ