การอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประถมศึกษาเข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีการสอนและการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน