วิธีละหมาดมัฆริบ

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน

การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ

วิธีละหมาดมัฆริบ
มี 3 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้

ร่อกะอัตที่ 1 
   1. ยืนตรง ปฏิบัตเหมือนข้อ 1 ของวิธีละหมาดซุบฮิ แต่ให้เปลี่ยนคำอ่านว่า
อ่านว่า ” อู้ซ้อลลี ฟัรด็อล เมาฆ์ริบี้ ซ่าลาซ่าร่อก้าอาตินอ้าดาอันลิ้ลลาฮี่ต้าอาลา ”
คำเนียต ” ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบ 3 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา”
   2. ตักบีร่อตุ้ลเอียะห์รอมโดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮ์ ข้อ 2 แต่เปลี่ยนคำนึกในใจหรือตั้งเจตนา ในขณะตักบีรว่า
ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบ 3 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา
   3. อ่านดุอาอ์อิฟติตะฮ์ เหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 3
   4. อ่านอะอูซุบิ้ลละฮ์ บิสมิ้ลละฮ์และซุเราะห์ฟาติฮะห์เหมือนวิธีปฏิบัติละหมาดซุบฮิข้อ 4
   5. อ่านซูเราะห์ซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอ่านเหมือนวิธีปฏิบัติละหมาดซุบฮิข้อ 5 หรือจะเปลี่ยนเป็นซูเราะห์อื่นๆก็ได้
   6. ตักบีร “ อัลลอฮู่อั๊กบัร “ แล้วก้มร่อเกาะอ์โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิใน ข้อ 6
   7. เอี๊ยะติด้าล โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 7
   8. สุญูดครั้งที่ 1 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 8
   9. นั่งระหว่าง 2 สุญูด โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 9
   10. สุญูดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 10
   11. เมื่อสุญูดครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว จึงลุกขึ้นยืนตรงเอามือกอดอกดังเดิม
จบร่อกะอัตที่ 1 
 
ร่อกะอัตที่ 2
   12. อ่านบิสมิ้ลละฮ์ ซูเราะห์ฟาติฮะห์และอามีน โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิใน ข้อ4
   13. อ่านซูเราะห์ใดๆจากอัลกุรอ่าน หรืออ่านซูเราะห์อัลอิคลาส เหมือนการละหมาดซุบฮิในข้อ 13
   14. ตักบีร แล้วร่อเกาะอ์ โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 6
   15. เอี๊ยะติด้าล โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 7
   16. สุญูดครั้งที่ 1 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 8
   17. นั่งระหว่าง 2 สุญูด โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 9
   18. สุญูดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 10
   19. เมื่อเงยจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้นั่งลงเพื่ออ่านตะฮียัต
สำหรับการละหมาดมักริบ การนั่งตะฮียัตในร่อกะอัตที่ 2 นี้เรียกว่าการนั่งตะฮียัตคร้งแรก ส่วนวิธีนั่งก็เหมือนกับการนั่งระหว่าง 2 สุญูด คือให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรองก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพื้น การนั่งวิธีนี้เรียกว่าการนั่ง อิฟติรอส แล้วจึงอ่านคำตะฮียัต
   20. คำอ่านตะฮียัต ครั้งแรกของการละหมาดมักริบในร่อกะอัตที่ 2 ให้อ่านเหมือนกับคำอ่านตะฮียัตของการละหมาดซุบฮิในข้อ 21 โดยไม่ต้องอ่านซ่อละหวาด
จบร่อกะอัตที่ 2 
 
ร่อกะอัตที่ 3 
   21. เมื่ออ่านตะฮียัตครั้งแรกจบแล้ว จึงลุกขึ้นยืนตรงยกมือทั้งสองเสมอไหล่กล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วเอามือลงมากอดอกดังเดิม
   22. อ่านบิสมิ้ลละห์ ซูเราะห์ฟาติฮะห์ และอามีนเหมือนกับละหมาดซุบฮิในข้อ 4
   23. ไม่ต้องอ่านซูเราะห์ใดๆอีกในร่อกะอัตที่ 3
   24. ตักบีรแล้วร่อเกาะอ์ โดยปฏิบัติเหมือนกับละหมาดซุบฮิในข้อ 6
   25. เอี๊ยะติด้าล โดยปฏิบัติเหมือนการละหมาดซุบฮิในข้อ 7
   26. สุญูดครั้งที่ 1 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 8
   27. นั่งระหว่าง 2 สุญูด โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 9
   28. สุญูดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิในข้อ 10
   29. เมื่อเงยจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้นั่งลงเพื่ออ่านตะฮียัตครั้งสุดท้ายโดยนั่งเหมือนกับการนั่งอ่านตะฮียัตครั้งสุดท้ายของการละหมาดซุบฮีในข้อ20 30. อ่านตะฮียัต เหมือนการละหมาดซุบฮิในข้อ 21
   31. แล้วอ่านซ่อละหวาดและดุอาเหมือนการละหมาดซุบฮิในข้อ 22
   32. เสร็จแล้วจึงกล่าวสลามและผินหน้าโดยปฏิบัติเหมือนการละหมาดซุบฮิในข้อ 23
จบการละหมาดมักริบ


แหล่งที่มาข้อมูล : islam-fathoni.blogspot.com