ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งอยู่เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ห่างจากตัวเมืองสตูล 60 กิโลเมตร

       เนื่องจาก ตำบลนาทอนและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นชุมชนที่มีคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 99 % มีมากกว่า 1,000 หลังคาเรือน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวบ้านในเขตตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และอำเภอ ใกล้เคียงที่นับถือศาสนาอิสลามควรที่จะได้มีสถานศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นายมาหะมะ อาแว และ นางสาวอุษณีย์ เทศนอก ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่นี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัจน ของท่านนบี มูฮัมหมัด (ซล.) ซึ่งมีใจความว่า การศึกษาหาความรู้จำเป็นต่อมุสลิมทุกคน

       ดังนั้นจึงพยายามติดต่อทางมูลนิธิอัลฟุรกอนเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ จ.นราธิวาส และได้รับความช่วยเหลือ ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร ในปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่ เศษ

       โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตาม ใบอนุญาตเลขที่ สต 1/2551 ประเภท โรงเรียนเอกชน สามัญ มาตรา 15(3) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2552

       ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม สภาพชุมนุมโดยรวม ล้อมรอบบริเวณโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยาเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 85 % นับถือศาสนาพุทธ 15%

       วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนสวนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน กรีดยาง รับราชการ ค้าขายและประมง อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศเหนือ : จรดกับหมู่บ้านวังเจริญราษฎร์
       ทิศใต้ : จรดกับหมู่บ้านวังตง
       ทิศตะวันออก : จรดกับถนนสายละงู – ทุ่งหว้า
       ทิศตะวันตก :