Feeds

 • คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-11-25
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-11-07
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ตรึกตรอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-10-28
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-10-25
 • คู่มือการทำ GPA เข้าระบบ PSIS ของโรงเรียนเอกชน
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-10-25
 • ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-10-16
 • สช.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-10-15
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-09-25
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-09-05
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  Source: สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Published on2019-08-09