วิธีละหมาดดุฮ์รี

วิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน

การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่ง ๆ มีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลา คือ

วิธีละหมาดดุฮ์รี
4 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้

ร่อกะอัตที่ 1 
   1. ยืนตรง ปฏิบัติเหมือนข้อ 1 ของวิธีการละหมาดซุบฮิแต่เปลี่ยนคำอ่านว่า
อ่านว่า ” อู้ซ้อลลี ฟัรด็อด ดุฮ์รี่ อัรบ้าอ้า ร่อก้าอาติน อาด้าอันลิ้ลลาฮี่ตาอ้าลา “
คำเนียต ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูดุฮ์รี 4 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา
   2. ตักบีร่อตุ้ลเอียะห์รอมโดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮ์ ข้อ 2 แต่เปลี่ยนคำนึกในใจหรือตั้งเจตนา ในขณะตักบีรว่า
” ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูดุฮ์รี 4 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา “
   3. อ่านดุอาอ์อิฟติดะฮ์ เหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 3
   4. อ่านอะอูซุบิ้ลละฮ์ บิสมิ้ลละฮ์และซุเราะห์ฟาติฮะห์เหมือนวิธีปฏิบัติละหมาดซุบฮิข้อ 4
   5. อ่านซูเราะห์ซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอ่านเหมือนวิธีปฏิบัติละหมาดซุบฮิข้อ 5 หรือจะเปลี่ยนเป็นซูเราะห์อื่นๆก็ได้
   6. ตักบีร “ อัลลอฮู่อั๊กบัร “ แล้วร่อเกาะอ์โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิใน ข้อ 6
   7. เอี๊ยะติด้าล ปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 7
   8. สุญูดครั้งที่ 1 ปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 8
   9. นั่งระหว่าง 2 สุญูด โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 9
   10. สุญูดครั้งที่ 2 โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 10
   11. เมื่อสุญูดครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว จึงลุกขึ้นยืนตรงเอามือกอดอกดังเดิม
จบร่อกะอัตที่ 1

ร่อกะอัตที่ 2
   12. อ่านบิสมิ้ลละฮ์ ซูเราะห์ฟาติฮะห์และอามีน โดยปฏิบัติเหมือนวิธีละหมาดซุบฮิใน ข้อ4
   13. อ่านซูเราะห์อัลอิคลาส เหมือนการละหมาดซุบฮิหรืออ่านซูเราะห์อื่นๆก็ได้
   14. ตักบีร แล้วร่อเกาะอ์ เหมือนละหมาดซุบฮิข้อ 6
   15. เอี๊ยะติด้าล เหมือนละหมาดซุบฮิข้อ 7
   16. สุญูดครั้งที่ 1 เหมือนการละหมาดซุบฮิข้อ 8
   17. นั่งระหว่าง 2 สุญูด เหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 9
   18. สุญูดครั้งที่ 2 เหมือนวิธีละหมาดซุบฮิข้อ 10
   19. เงยจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วนั่งลงเพื่ออ่านตะฮียัต การนั่งให้นั่งแบบ อิฟติรอส ซึ่งเหมือนกับการนั่งระหว่าง 2 สุญูด
   20. อ่านตะฮียัต โดยไม่ต้องอ่านซ่อละหวาด ทำเหมือนกับการตะฮียัตในร่อกะอัตที่ 2 ของละหมาดมักริบ หรือ อ่านตามข้อ 21 ของละหมาดซุบฮิ
จบร่อกะอัตที่ 2 ของดุฮ์รี
 
ร่อกะอัตที่ 3
   21. เมื่ออ่านตะฮียัตจบแล้ว จึงลุกขึ้นยืนตรงยกมือทั้งสองเสมอไหล่กล่าวตักบีร อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วเอามือมากอดอกเหมือนเดิม
   22. อ่านบิสมิ้ลละห์ ซูเราะห์ฟาติฮะห์ และอามีน
   23. ไม่ต้องอ่านซูเราะห์ใดๆอีก
   24. ยกมือตักบีร อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วร่อเกาะอ์ โดยปฏิบัติเหมือนเดิม
   25. เอี๊ยะติด้าล
   26. สุญูดครั้งที่ 1
   27. นั่งระหว่าง 2 สุญูด
   28. สุญูดครั้งที่ 2 เมื่ออ่านคำตัสเบียะฮ์ ในการสุญูดจบแล้ว จึงลุกขึ้นกล่าวคำว่า อัลลอฮู่อั๊กบัร โดยไม่ต้องยกมือเสมอไหล่ แล้วยืนตรงเอามือกอดอกเพื่อทำร่อกะอัตที่ 4
สำหรับคำอ่านและการปฏิบัติของข้อ 22-28 นี้ให้ กระทำเหมือนที่ได้เคยกระทำมาแล้วในการละหมาดซุบฮ ิ หรือละหมาดมักริบ
จบร่อกะอัตที่ 3
 
ร่อกะอัตที่ 4
   29. อ่านบิสมิ้ลละฮ์ ซูเราะห์ฟาติฮะห์และอามีน
   30. ยกมือตักบีร กล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร แล้วร่อเกาะอ์
   31. เอี๊ยะติด้าล
   32. สุญูดครั้งที่ 1
   33. นั่งระหว่าง 2 สุญูด
   34. สุญูดครั้งที่ 2
   35. เมื่อเงยจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกับกล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร จึงนั่งลงเพื่ออ่านตะฮียัตครั้งสุดท้าย โดยนั่งเหมือนกับการนั่งอ่านตะฮียัตครั้งสุดท้ายของละหมาดซุบฮิในข้อ 20
   36. อ่านตะฮียัต เหมือนละหมาดซุบฮิข้อ 21
   37. อ่านซ่อละหวาด เหมือนละหมาดซุบฮิข้อ 22
   38. กล่าวสลามและผินหน้า เหมือนละหมาดซุบฮิข้อ23
จบการละหมาดดุฮ์รี

แหล่งที่มาข้อมูล : islam-fathoni.blogspot.com